Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Van Zutphen Caravan- en Botenstalling, gevestigd aan de Kil 11 in Swifterbant.

Algemeen
1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn een wezenlijk onderdeel van alle overeenkomsten gesloten door onze stalling met derden.
2. Indien onze voorwaarden aan de wederpartij bekend zijn, doordat deze al eerder bij aangetekend schrijven aan de wederpartij zijn verzonden, zijn deze voorwaarden ook van toepassing en onderdeel van mondeling en/of telefonisch en/of schriftelijk gesloten overeenkomsten, tenzij wederpartij binnen 5 dagen na verzending van ons aangetekend schrijven waarbij we de algemene voorwaarden toe zenden, schriftelijk bij aangetekend schrijven alsnog te kennen heeft gegeven geen overeenkomst op onze voorwaarden te willen aangaan.

Aanbieding en aanvaarding
3. Onze stallingoffertes zijn bindend gedurende 14 dagen nadat deze aan de wederpartij zijn medegedeeld.
4. Aanvaarding van de door ons gedane stallingofferte door de wederpartij geschiedt door ondertekening door de wederpartij van de hiertoe bestemde overeenkomst waarvan de algemene voorwaarden deel uitmaken.
5. Acceptatie na verloop van de termijn van 14 dagen of onder inroeping van de voorwaarden van de wederpartij worden geacht geen aanvaarding te zijn zodat er geen stallingovereenkomst tot stand is gekomen.

Wijzigingen
6. Wijzigingen in de tot stand gekomen overeenkomsten zijn slechts geldig indien van de wijzigingen blijkt uit een door ons ondertekend schriftelijk document. Mondelinge en/of telefonische toezeggingen van ons of ons personeel die door ons niet schriftelijk zijn bevestigd, binden ons niet.

Tarieven
7. Onze stallingoffertes bevatten jaarprijzen inclusief BTW voor stalling van caravans, soortgelijke aanhangwagens en boten.
8. De overeengekomen jaarstalling prijs is gebaseerd op de lengte van de te stallen caravans, soortgelijke aanhangwagens en boten vermenigvuldigd met een vast bedrag per meter. De lengte is de uiterste lengte van het voertuig.
9. Jaarlijks, aan het begin van de nieuwe stallingperiode, zullen wij de mogelijkheid hebben de meterprijs te verhogen.
10. Naast de stallingjaarprijs behouden wij ons het recht voor de wederpartij een kleine vergoeding te laten betalen voor het naar buiten en naar binnen brengen van het te stallen voertuig.

Stallingperiode
11. De stallingperiode loopt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar en wordt, behoudens tijdige schriftelijke opzegging, geacht telkens stilzwijgend te zijn verlengd voor de duur van 1 jaar.

Beëindiging van de overeenkomst
12. Indien de wederpartij na afloop van de stallingperiode de stallingovereenkomst niet wenst voort te zetten, dient de wederpartij dit uiterlijk 2 maanden voor de afloop van de lopende stallingperiode middels aangetekend schrijven aan ons mede te delen.
13. De aangegane stallingovereenkomst kan door ons zonder nadere opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van minimaal één maand tegen het verstrijken van de stallingperiode, onverminderd de rechten geformuleerd in het hierna volgende artikel.
14. Wij behouden ons het recht voor om de stallingovereenkomst direct op te zeggen indien de wederpartij zich niet houdt aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden dan wel anderszins zich op onaanvaardbare wijze, volgens algemene maatstaven, misdraagt. Van enige restitutie van de reeds betaalde stallingjaarprijs zal alsdan geen sprake zijn.

Verboden
15. Het is uitdrukkelijk aan de wederpartij verboden om gasflessen of andere zaken welke (ontploffings)gevaar kunnen opleveren, in het gestalde of in of nabij de loods achter te laten. Auto's met LPG-tanks worden slechts na voorafgaand overleg geaccepteerd.
16. Het is aan de wederpartij uitdrukkelijk verboden om op ons terrein, zowel binnen als buiten, werkzaamheden van welke aard dan ook te verrichten behalve het aan- en afkoppelen van het te stallen voertuig. Het is eveneens verboden zonder toestemming van ons vooraf, het gestalde in de stalling tussentijds te starten.
17. Op ons terrein zowel binnen als buiten mag geen open vuur gemaakt worden in welke vorm dan ook, ook roken is dus niet toegestaan.
18. Het is de wederpartij ten strengste verboden het gestalde zelf uit onze stalling te halen of in onze stalling te plaatsen.
19. Het is verboden om afval, evenals andere (gebruiks)voorwerpen en/of voertuigen/fietsen op ons terrein achter te laten bij vertrek.
20. Overtreding van de voornoemde bepalingen wordt aangemerkt als een misdraging of ernstige toerekenbare tekortkoming zijdens de wederpartij als bedoeld in artikel 14.

Halen en brengen van het gestalde
21. Ophalen van het gestalde kan 6 dagen per week 8 uur per dag. Om het gestalde tijdig voor de wederpartij gereed te hebben staan dient wederpartij, tijdens zomertijd voor vertrek op zaterdag en maandag dit uiterlijk op vrijdag 16:00 uur telefonisch door te geven op telefoonnummer 06-41322187, voor de overige dagen dient wederpartij op de dag voor vertrek uiterlijk 16:00 uur telefonisch door te geven op hetzelfde telefoonnummer. Tijdens de wintertijd dient de wederpartij minstens 6 dagen voor vertrek telefonisch contact op te nemen met 06-41322187, b.g.g. 06-53211832.
22. Het terugbrengen van het gestalde kan 6 dagen per week 8 uur per dag plaats vinden. Het terug te bezorgen van het te stallen voertuig dient echter wel door de wederpartij aan ons gemeld te worden, en wel telefonisch op 06-41322187, b.g.g. 06-53211832.
23. Het te stallen voertuig dient op de hiertoe bestemde plaats op ons terrein te worden geplaatst.

Aansprakelijkheidsbeperking
24. 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken in en om de stalling wordt, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van ons leidinggevend personeel, uitdrukkelijk door ons uitgesloten. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zelfstandige hulppersonen die door ons zijn ingeschakeld, is eveneens uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Voor het geval deze uitsluiting van aansprakelijkheid in lid 1 in rechte geen stand houdt, wordt aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals onder andere gemiste vakanties, gederfde omzet en/of vervangend vervoer, uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. In ieder geval wordt, indien wij in rechte aansprakelijk zijn, onze aansprakelijkheid beperkt tot een evenredig deel van hetgeen onze aansprakelijkheidsverzekeraar bij een evenement in voorkomend geval daadwerkelijk maximaal uitkeert. Voor een onverzekerbaar evenement is onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal € 5.000,=.
  4. Op straffe van verval van alle rechten dient de wederpartij ons uiterlijk binnen 13 maanden na het intreden van de schade, c.q. het ontdekken daarvan, aansprakelijk te stellen.

Derdenbeding
25. 1. De wederpartij verplicht zich zowel jegens ons als jegens andere gebruikers van de stalling er toe het gestalde, gedurende de stalling bij ons te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade, diefstal, brand e.d. alsmede voor wettelijke aansprakelijkheid voor minimaal € 5.000,= per evenement. Voorts verplicht de wederpartij zich er toe de gegevens van zijn verzekeraar aan ons bekend te maken en ons op ons eerste verzoek een afschrift van zijn verzekeringspolis te doen toekomen.
  2. De wederpartij vrijwaart ons uitdrukkelijk tegen aanspraken van derden, die door deze derden jegens ons geldend gemaakt zouden kunnen worden in verband met deze stallingovereenkomst, alles in de ruimste zin des woords.
  3. Overtreding van de voornoemde bepalingen of weigering hieraan te voldoen wordt aangemerkt als een misdraging of ernstige toerekenbare tekortkoming zijdens de wederpartij als bedoeld in artikel 14.

Overdracht aan derde van het gestalde
26. Indien de wederpartij zijn gestalde voertuig tijdens de stalling aan een derde verkoopt dan dient deze derde met ons een nieuwe stallingovereenkomst te sluiten. Van enige restitutie van het betaalde stallinggeld zal echter geen sprake zijn.

Betaling, opschorting en retentierecht
27.   Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen dient de betaling van het stallinggeld direct en à contant vooruit te geschieden bij ondertekening van de overeenkomst dan wel in het geval van stilzwijgende voortzetting van de stallingovereenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van onze factuur.
28.   Bij niet tijdige betaling is de wederpartij zonder enige aanmaning onzerzijds automatisch in verzuim, zodat wij gerechtigd zijn onze prestatie op te schorten. De wettelijke rente loopt vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot dat de betaling in ons bezit is.
29.   Bij verzuim van de wederpartij zijn wij gerechtigd buiten gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, deze zullen worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 100,00 (zegge honderd euro).
30. 1. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij zonder enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds automatisch in verzuim, zodat wij gerechtigd zijn onze prestatie op te schorten en de overeenkomst kunnen ontbinden. Wij zullen tot opschorting of ontbinding, zulks naar onze keuze, kunnen overgaan, in ieder geval nadat de wederpartij heeft aangekondigd de facturen niet te willen voldoen, of nadat de wederpartij reeds twee schriftelijke aanmaningen tot betaling van de openstaande facturen heeft gehad, zonder dat dit tot tijdige betaling heeft geleid. Opschorting van de prestatie houdt in dat het gestalde uit de stalling verwijderd wordt en het risico van beschadiging en tenietgaan van het stalde, onverminderd het bepaalde in artikel 25, geheel en al voor rekening en risico van de wederpartij is.
 . 2. Ook behouden wij ons het recht voor, zolang de facturen inclusief gemaakte (incasso)kosten en vervallen rentetermijnen nog niet volledig voldaan zijn, ons te beroepen op een retentierecht met betrekking tot het gestalde. Het retentierecht strekt zich voorts uit tot over al hetgeen wij van de wederpartij te vorderen hebben, ongeacht of dit verband houdt met vorderingen op grond van de stallingovereenkomst of anderszins.

Geschillen
31. De Nederlandse rechter is met de toepassing van het Nederlandse recht bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van de geschillen, voortvloeiende uit de stallingovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden.
32. Dit reglement is gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Lelystad op 28-06-2006 en is van toepassing op overeenkomsten die na deze datum tot stand komen. De rechten en aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze algemene voorwaarden strekken zich mede ten gunste uit tot ons personeel en gerelateerde ondernemingen, te weten Van Zutphen Vastgoed B.V. en Van Zutphen Bemiddeling B.V..Van Zutphen Caravan- en Botenstalling, vestigingsadres: De Kil 11, bedrijventerrein Tarpan te Swifterbant.
Onderdeel van Van Zutphen Vastgoed B.V., De Kil 46 - 48, 8255 RR Swifterbant.
BTW nr NL8110.78.498B01, K.v.K. Lelystad 390792590000, Bank: ABN-AMRO Emmeloord, BIC: ABNANL2A, IBAN: NL28ABNA0624926583

Copyright © Erwe automatisering 2016